Informatiepunt arbeid en sociale zekerheid
vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Recent juridisch nieuws

Wil je algemene nieuwsberichten en juridische berichten van oudere datum bekijken? weblog met oude nieuwsberichten

 

Nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht ingegaan. Word je ontslagen, dan is de kans vrij groot dat je in aanmerking komt voor een 'transitievergoeding'. De 'transitievergoeding' komt in de plaats van de vroegere ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. Als een werknemer twee jaar of langer in tijdelijke of vaste dienst is en wordt ontslagen, dan komt hij/zij in aanmerking voor een transitievergoeding. Lees hier over de veranderingen in de wet. De NOS heeft nu een eerste evaluatie van het nieuwe ontslagrecht gemaakt. Ontslagzaken worden vaker geschikt. Ook worden geregeld hogere vergoedingen betaald dan volgens de nieuwe wet wenselijk is. Dat zeggen kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten tegen de NOS. Werkgevers zijn bang dat wanneer ze het op een rechtszaak laten aankomen er een afwijzing van de kantonrechter komt, omdat ze niet hebben voldaan an de strenge voorwaarden van de nieuwe wet. De werkgeversvereniging AWVN klaagt haar nood: het ontslagrecht zou ingewikkelder zijn geworden in plaats van eenvoudiger.


Verscherping taaleis in de bijstand

Dit jaar is een verscherping van de taaleis in de bijstand ingegaan. 'Geen Nederlands, geen bijstand' is echter niet het uitgangspunt van de wet. Het niet of onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal op zich heeft geen gevolg voor het recht op bijstand. De wet gaat uit van een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Alleen als een bijstandsgerechtigde behorende tot de doelgroep met een taalniveau onder het vereiste 1F (moedertaalsprekers) of A2 (anderstaligen) zich niet inspant om het taalniveau te verbeteren, kan het college overgaan tot verlaging van de bijstand, maar dan maximaal met 20 procent gedurende een half jaar. Het is aan de gemeente om te beoordelen of betrokkene aan zijn of haar verplichtingen voldoet. Verwacht wordt echter dat nogal wat mensen met een (te) laag taalniveau niet binnen de doelgroep gaan vallen. Te denken valt bijvoorbeeld aan laaggeletterden die de basisschool hebben afgerond, of mensen die ondanks het behalen van hun inburgeringsdiploma onvoldoende Nederlands spreken. Bij hen is verlaging van de bijstand niet mogelijk. Bijstandsaanvragers die wel behoren tot de doelgroep, wordt een taaltoets afgenomen (spreken, gesprekken voeren, luisteren, lezen en schrijven) en indien nodig wordt een taalplan opgesteld. De groepsgerichte reïntegratieaanpak kan worden uitgebreid met een taalpracticum.


Centrale Raad haalt boetesysteem onderuit

De Centrale Raad van Beroep heeft het boetebeleid in de sociale zekerheid van Klijnsma en Asscher helemaal onderuit gehaald. De mogelijkheden van de absurd hoge boetes die konden worden opgelegd worden ingeperkt. De Centrale Raad van Beroep zegt in een uitspraak van 11 januari 2016 dat er bij de de hoogte van een bijstandsboete van moet worden uitgegaan, dat een bijstandsgerechtigde deze binnen een redelijke termijn kan betalen. Zo wordt voorkomen dat het opleggen van een boete tot gevolg heeft dat je zeer langdurig op het absolute minimum moet leven. De Centrale Raad van Beroep gaat uit van een maximale termijn van twee jaar. Toelichting op de uitspraak van de Centrale Raad.


Regelingen sociaal beleid 2016

Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste sociale maatregelen voor 2016 getiteld REGELINGEN EN MAATREGELEN SOCIAAL BELEID 2016 Het gaat om de regelingen die door gemeenten, uitvoeringsinstanties en zorgverzekeraars uitgevoerd worden. Dus maatregelen op het gebied van de zorgverzekering, de bijstand, de WMO, etc. Overzicht van de FSU


Nieuw belastingverdrag

Met ingang van 1-1-2016 is er een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Het oude verdrag uit 1959 wordt hiermee geactualiseerd en voldoet weer aan de normen die de OESO stelt en die in het maatschappelijke verkeer gelden. Een opname over de belangrijkste aanpassingen in het verdrag en wat dit betekent voor werknemers, grensarbeiders, gepensioneerden en bestuurders.


Per 1 januari 2015 zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd in het domein van de bijstand, de gezondheidszorg en de Jeugdzorg. De Wet Werk en Bijstand is afgeschaft en vervangen door de Partcipatiewet.

Veel regels die golden voor de wet werk en bijstand zijn qua principe ook wel opgenomen in de Participatiewet, terwijl er een groot bestand aan jurisprudentie onder de WWB is opgebouwd waar rechters op terug zullen blijven vallen. Daarom laten we enige regels die golden voor de wet werk en bijstand staan. Hou er echter rekening mee, dat er ook dingen veranderd kunnen zijn.

De belangrijkste veranderingen in de Participatiewet

De belangrijkste wijzigingen in de gezondheidszorg

De belangrijkste wijzigingen in de jeugdzorg

Ik heb een keukentafelgesprek om te kijken voor welke voorzieningen ik in aanmerking kom. Waar moet ik op letten?

Index van artikelen over de huisbezoeken

Grootse viering van het jubileum 40 jaar Bijstandsbond

De Bijstandsbond bestaat begin 2016 40 jaar. We gaan dat jubileum groots vieren met discussiebijeenkomsten, een boek, brochures en een tentoonstelling over 40 jaar belangenstrijd. Lees meer......

De Bijstandsbond heeft nu een pagina op Boekwinkeltjes.nl waar nieuwe en antiquarische boeken en brochures uitgegeven door de Bijstandsbond en derden verkrijgbaar zijn. Het aanbod kun je hier bekijken.

vvvLid worden mailinglijst Bijstandsbond

 

vvvFacebook
Pagina Bijstandsbond

 

 

 
 

.