Oproep

Donderdag 19 november behandelt een commissie van de Tweede Kamer de evaluatie van de huisbezoeken bij uitkeringsgerechtigden op basis van een rapport over handhaving. De aanvang van het overleg is 10.00 uur. Wij gaan daar als Bijstandsbond naartoe met enkele mensen om onze eisen op dat gebied kracht bij te zetten. De FNV zal ook met een groot aantal mensen aanwezig zijn. Wanneer je mee wilt, geef je dan op bij de Bijstandsbond, tel. 020-6898806. Reiskosten kunnen worden vergoed. Vergeet niet een legitimatie mee te nemen!

Waarom?

  • Dwang en drang richting uitkeringsgerechtigden wordt verder opgevoerd, ook naar uitkeringsgerechtigden waarbij de kans dat gefraudeerd wordt nihil is. 

  • Uitkeringsgerechtigden die niks fout doen worden ten onterecht gecriminaliseerd.

  • Kortingen op de uitkering als uitkeringsgerechtigden de deur dicht laten en niet meer werken aan een huisbezoek 

  • Omgekeerde bewijslast voor uitkeringsgerechtigden. 

  • Dit is in strijd met de rechten van de mens. 

  • Omdat er alternatieven zijn voor de controle, zoals het goed voorlichten van cliënten bij aanvang van de uitkering.

  • De controle gebeurt op basis van een ingewikkelde wet- en regelgeving met betrekking tot 'samenwonen', die voor de cliënt niet logisch/onnavolgbaar zijn (zie bijvoorbeeld AOW).

Traject van het wetsvoorstel huisbezoeken zoals verwoord door de overheid.
Beleid in wording: Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering

De Ministerraad is op 10 oktober 2008 akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Op 21 april 2009 is het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wat verandert er?

Uitkerende instanties (gemeente UWV, SVB) krijgen meer mogelijkheden om de informatie die een uitkeringsgerechte geeft over zijn leefsituatie te checken. Dit kan onder meer via een huisbezoek. Als een uitkeringsgerechtigde niet meewerkt aan een huisbezoek heeft dit gevolgen voor de uitkering. Ook wanneer er geen concreet vermoeden van fraude is, mogen controles worden uitgevoerd om de leefsituatie na te gaan, bijvoorbeeld of iemand wel echt alleenstaand is.

Deze extra controlemogelijkheid geldt voor alle sociale uitkeringen waarbij de uitkering is gerelateerd aan de samenstelling van het huishouden (bijvoorbeeld AOW, Bijstand en Kinderbijslag).

Waarom doet het kabinet dit?

Het kabinet geeft met dit voorstel de uitvoerende instanties de mogelijkheid om relevante feiten voor een uitkering te checken. Dit moet garanderen dat uitkeringen terecht worden verstrekt en fraude wordt teruggedrongen.

Wie krijgen er mee te maken?

Mensen die een sociale uitkering aanvragen.

Z.O.Z.

Wanneer gaat de verandering in?

Na behandeling en goedkeuring in de Tweede en Eerste Kamer kan de wet in werking treden.

Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel in 1 januari 2010 in te voeren

(Zie voor meer informatie: www.szw.nl (kijk onder actueel, wetgevingskalender))

Agenda Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

19 november 2009

Openbaar

Tijd:

10:00 -13:00 uur

Plaats:

Suze Groenewegzaal

Soort:

Algemeen overleg

Voortouwcommissie:

Sociale Zaken en WerkgelegenheidHandhaving

  1. Agendapunten:

1.

Toezeggingen gedaan tijdens het AO van 5 februari 2009 over handhaving sociale zekerheid

2.

Integrale Rapportage Handhaving 2008 

Zie voor meer informatie en achterliggende stukken die besproken worden www.tweedekamer.nl