Acties, vergaderingen en andere activiteiten georganiseerd door de Bijstandsbond of waar de Bijstandsbond aan mee heeft gedaan.

Samenstelling: Anke van der Vliet

1976

Ongeveer vacantietijd Juli/Augustus is de Landelijke Bijstandsbond begonnen. Ombudsman bij de VARA Johan van Minnen deed via de televisie een oproep om lid te worden. Hierdoor is de Amsterdamse afdeling ontstaan. Vier personen zijn onafhankelijk van elkaar begonnen. Anke van der Vliet, Johan Stuyvenberg, Cathy van der Weerdhof en

Vele persberichten en radio gedaan voor bekendmaking van de Bijstandbond. Contakt met de sociale dienst gemaakt en een spreekuur geopend.

1977

Vergaderingen bij DIVOSA over diverse onderwerpen en meepraten van clienten

Drie daagse cursus bij de Sociale Dienst over sociale wetgeving

Meegedaan aan GSD-acties van FD'77

Commissie van bijstand vergaderingen, Pers en Radioberichten, etc. Het blad De Bijprater verschijnt.

1978

11 januari LASD actiegroep sociale dienst ambtenaren voor meer personeel

22 maart Actie GAB

Vergaderingen bij DIVOSA, Landelijk Clienten- platform. Landelijke en plaatselijke uitkerings-clubs

23 maart Gesprek Landelijke Bijstandsbond met de com- missie kommunicatievraagstukken van DIVOSA in het stadhuis van Amersfoort

4 oktober Demonstratie Den Haag

8 oktober ANIB protest tegen bestek 81

9 oktober LASD

Commissie van bijstand vergaderingen, Persberichten, Radio en Raadsvergaderingen

1979

13 januari Krantenartikel

22 januari Bestek 81 moet van de baan, actie in de Veemarkthallen in Utrecht

3 maart Actie op het Malieveld van Stop het eigen risico

maart Onderzoeksrapport IVA over GSD nieuwe stijl

22 maart Actie GAB, jongeren halen stempels zonder bemiddelen. Samen met de WBVA.

18 april Krantenartikel

20 april Vrouwen-demonstratie voor meer werk en tegen bestek 1981

22 juni Vietnam-weide nacht tegen van Agt, demonstratie tegen bestek 1981

23 juni Actiedag op de Dam tegen bestek 1981

26 september Actie voor meer kinderopvang

3 oktober ANIB demonstratie Bestek 81/stop het eigen risico

6 oktober actieweek voor de kinderopvang

18 oktober Alleenstaanden ouders en hun kinderen. Actie

6 november Stop het eigen risico in de tweede kamer + een demonstratie op het Binnenhof

3 december Open brief FNV over de sociale verworvenheden

3 december Demonstratie samen met het FNV voor stakingsorganisatie

4 december Actie GAK

5 december actie tegen bezuinigingen op de uitkering

12 december Demonstratie Handen af van de sociale verworvenheid in Den Haag

15 december Hoorzitting over verlenging uitkeringstermijn WWV

acties Bestek 81 op het Beursplein

Vergaderingen Commissie van bijstand, Persberichten, Radio, en Raadsvergaderingen.

1980

3 januari Samen met andere organisaties een klachtenburo gestard over de Sociale Dienst

16 januari Meeting op de Westermarkt (bestek '81)

17 januari Demonstratie tegen bezuinigingen

27 januari IKON radio uitzending over staan de minimale uitkeringen op de tocht? Samen met Peter Lank horst en Lou de Graaf

23 februari Actieberaad tegen bestek 1981 (vele acties) o.a. in Krasnapolski

4-5 maart Verschillende FNV demonstraties/actiedagen

6 maart Kaartenactie 26,- per week extra

22 april Zwartboek sociale dienst van klachtenbureau GSD

24 april WAO congres in het dorp te Arnhem

25 april Actieberaad van Landelijk WAO-beraad samen met andere organisaties

juni& Samen met o.a. Buro van Rechtshulp AMSOSA opgericht, een bundeling van WAO groepen uit de stad

27-28 mei Divosa-congres

juni ITS onderzoek leven met een bijstandsuitkering

Boekje "Bijstandtrekkers hebben niets te klagen" isw Jac, Rechtswinkel, Vrouwen en de bijstand

11 juni Sociale Dienst actiedag voor meer personeel

12 juni Werkonderbreking Sociale Dienst ambtenaren Amsterdam hoorzitting voor stadhuis over dienstverlening

22 augustus Actiedag tegen afschaffing WAO

22 augustus Studiedag over het personeelstekort van Sociale Diensten

oktober Meegedan aan onderzoek over leven met een bijstandsuitkering, uitgevoerd door het

Instituut voor Toegepaste Sociologie

Landelijk Contakt Veldwerkers deed ook mee.

12 november Praatje op vrouwenmarkt bij buurthuis Bos en lommer

13 november Praatje over spreekuur op de Bijstandsbond in buurthuis ons huis

Persberichten, Radio, Commissie van bijstand, Raadsvergaderingen.

1981

14 maart LASD acties Nederlandse organisatie van

welzijnswerkers.

26 maart Actiedag in de Bilt over herstructurering stelsil

8 mei Actie tegen jongeren-kortingen

13 Mei WAO tribunaal Ede

27-28 mei Divosa-congres

juni > Het Platvorm Uitkeringsgerechtigden is ontstaan

23 juni Demonstratie bijeenkomst Bestek 81 moet van de baan

27 juni Demonstratie bijeenkomst Bestek 81 op het Binnenhof

juli informatiedag van vrijwilligersorganisaties over vrijwiligerswerk met behoud van uitkering

1 oktober Bezettings-actie hoofdkantoor Vlaardingenlaan

Platform Uitkeringsgerechtigden

Commissie van bijstand, Raadsvergaderingen, Radio en Pers. De Bijprater komt uit

1982

7 januari Actie raka Zuid/Oost 4 ambtenaren geschorst

20 januari Actie WAO beraad Amecitia Den Haag

10 maart Gesprek Staatssecretaris Ien Dalis bij Jonge Socialisten

27 mei Protestdag tegen bezuinigingen in het Bolshuis

27 mei oprichting Platform voor Uitkeringsgerechtigden

27-28 mei Divosa-congres

28 mei Beraad Uitkeringsgerechtigden gevormd

28 mei Progressief vrouwenberaad

17 juni Beursplein actie tegen voorjaarsnota

18 juni Gezinszorg protest in Krasnapolski

24 september Picketlijn Sociale Dienst Vlaardingenlaan

1 Oktober Actie vrijlating bijverdienste verlaagd

7 oktober Openbaar vervoeractie van Platvorm Uitkerings-

gerechtigden

oktober Symposium over de nieuwe armoede, de leefsitua tie en belevingswereld van bijstands-gerechtig den

16 oktober Tribunaal tegen de Sociale Dienst, GSD aangeklaagt in het Bolshuis

20 oktober Openbaar vervoeractie Platvorm Uitkerings-

gerechtigden

23-november Solidair met NS trein-stakers acties Amsterdam

27 november FIOM acties

1 december Protest-santiebeleid

Informatie-stand op de Huishoudbeurs

Verchillende visies op de sociale dienstverle ning, een tweedaagse training bij het CIVOB in Brabant

Begonnen met Gemeenteraad en directie Gemeentelijke Sociale Dienst bestoken voor Clientenraad

Pers, Radio, Raads en commissie van Bijstand vergaderingen

7 December Vrijwilligers actie dag

1983

1 januari Handtekeningenactie Stop het eigen risico

20 januari Openbaar vervoer actie van Platvorm Uitkerings-

gerechtigden

21 januari Dialoog van Driebergen in de Hoeksteen met de bedoeling politici, uitkeringsgerechtigden- groepen bij elkaar te brengen

25 januari Slagboom actie op stadhuis 2,50 betalen voor 400+actie

eind januari Blokkade stadhuis, de hele maand 3%acties.

1 februari Acties tegen de medicijnen-knaak

1 voor 1 boekje over sociale zekerheid en solidariteit

8 februari AWBZ demonstratie tegen verslechteringen in Den Haag

12 februari Woonlasten-actie in de Hoeksteen

23 februari Buurtspreekuur de Reiger

25 april WAO tribunaal in de Reehorst in Ede

1 mei Actiedag Uitkeringsfront tegen arbeidsethos en sollicitatieplicht, manifestatie in de Melkweg, de Balie en Paradiso

6 mei Info over abw bij Interim Beheer in Zuid-oost

bij Joesoe Maatrijk

24-25 mei Divosa-congres

11 juni FNV actie

9 september Actie op Vredenburg tegen bezuinigingen op de rechtshulp

1 oktober Tegen afbouw wijkopbouworganen en Obasa

november FNV-karavaan + actie Binnenhof

3 november Vele 3% acties Sociale Dienst ,Wibouthuis, Dam,

17 november Uitkeringsfront in actie op de Dam

17 november Demonstratie Jonas Daniel Meyerplein /FNV demo Clientenkaravaan/Abva Kabo

23 november Actie in de Nieuwe Kerk op de Dam tegen kortingen

29 november Demonstratie op de Dam 3% acties

Korte bezetting van het Beursgebouw tegen de 3% bezuinigingen, We hebben aandelen bij ons waar alle kortingen op stonden. We zijn er door een agressieve politiemacht en honden uitgemept.

Oprichting VUIST bij de Vrijwilligerscentrale Regionale ToetsingsCommissie vergaderingen

Met een stand stonden wij op het Anarchisten congres in het Polanentheater

Dialoog van Driebergen, WAOers dienen een aanklacht in tegen de vele kortingen

Demonstratie in de Hoeksteen tegen de huurverhogingen

Protest van advocaten tegen de 50 gulden eigen bijdrage die clienten moeten gaan betalen

Met informatie op de Huishoudbeurs gestaan

Meegedaan aan zwartboek tegen de bedrijfs- verenigingen

Raads en Commissievergaderingen, Pers en Radio

 

1984

februari Actie Uitkeringsfront in karnaval bij de RAI, congres over arbeidstijd-verkorting

5 maart Actie op stadhuis van Uitkeringsfront

1 mei Dag van de onvrede

18 mei Actie rayon-kantoor Polderweg

27-28 mei Divosa-congres

Stichting Persoonsregistratie

9 september Rechtshulp actie op Vredenburg Utrecht

27 september Voorlichting bij vormingscentrum Carmel

17 november Studiedag D'66 i.s.w. met de stichting Belan genbehartiging Alleenstaanden over een onder zoek ''is het gezin nog de hoeksteen van de samenleving''

23 november Actie bij de Nederlandse Bank

1 december Meegedaan aan actiedag van het landelijk steun punt Vrouwen in de bijstand over het thema Economische eenheid en controle

Dialoog van Driebergen. Samen met kamerleden gepraat over bezuinigingen

Samen met advocaten, Buro van Rechtshulp

actie gevoerd tegen eigen bijdragen in de advocatuur

Regionale Toetsings Commissie vergaderingen

Informatie-middagen in buurthuizen en jongeren centra's

3 ambtenaren gesteund die op grond van gewe tensbezwaar problemen kregen omdat zij de kant van clienten kozen

Alarmberaad samen met andere organisaties

Actie tegen de invoering van codes op de ar beidskaarten bij het arbeidsburo Tribunaal '' blijf van mijn lijf ''

Raads en commissievergaderingen, Pers en Radio

 

 

1985

8 maart Vrouwendag

Actie voordeurdelers op Museumplein. Ook Sociale Dienst ambtenaren deden hier aan mee.

18 april WAO informatie gegeven in huize Antonius

in Amsterdam-noord

27-28 mei Divosa-congres

Regionale Toetsingscommisie vergaderingen

2 juni> Informatiedag voor privacy en consument in de Meervaartt

juni Klachtenlijn Sociale Dienst i.s.m. Jac,

Rechtswinkel, MAIC, Buro van Rechtshulp, Vrou wensteungroep, Werkloze belangen vereniging en Vrouwen in de bijstand

Vergaderingen Minima zonder Marge

Commissie van Bijstands-vergaderingen, Raadsvergaderingen, Radio en Pers

1986

8 maart Vrouwendag

maart Actie stadhuis tegen bezuinigingen op de uitkering

4 april Manifestatie in Krasnapolski tegen de wijzi-

gingen in het sociale zekerheidstelsil

27-28 mei Divosa Congres

24 november Praatje in de Commissie van bijstand over afschaffing zichtcheqeck

Regionale Toetsingscommissie vergaderingen

Overlegvergadering AOVU/ VUIST

SSO rapportbespreking met Wethouder Jonker

Prinsjesdag actiedag

Budgeteringscursus sociaal raadslieden

Raads en Commissie van Bijstands-vergaderingen, Pers en Radio

1987

23 februari Minima zonder marge werkgroep

7 maart Congres in Bergen over arbeid

8 maart Vrouwendag

GSD acties tegen decentralisatie

Veel acties van Stop het eigen risico

31 maart Informatie gegeven bij ATD4' wereld

5 mei Informatie-Stand op Leidseplein

27-28 mei Divosa Congres

Regionale Toetsingscommissie vergaderingen

Raad + commissie van bijstand vergaderingen, Radio en Pers

2 juni vergadering Beraad Sociaal Beraad, hieruit is Amsterdam tegen Verarming ontstaan

29 juni Stop het eigen risico opgericht tegen de ver slechteringen in de gezondheidszorg

15 juli vergadering over de positie van vluchtelingen

15 september Prinsjesdag actiedag

29 september 1' conferentie tegen verarming in Nederland van de Landelijke werkgroep de arme kant van Neder land in de Mozes en Aronkerk in Amsterdam

29 oktober Opzetten ruildienstproject samen met de Vrij willigerscentrale

2 november Fnv acties (de hele week) over de slechte gezondheidszorg

4 november Minima zonder Marge voorlichtingsmiddagen met de Sociaal Raadslieden

6 november Demonstratie van Wij Vrouwen Eisen voor een goede gezondheidszorg

9 november Congres in Lelystad over de positie van minima 26 november Najaarscongres DIVOSA

10 december Platformdag provinciaal overleg WAO/AAW groepen in Noord-Holland

Sociaal Beraad

Congres vrijwilligerswerk

Ziekenfonds-actie Den Haag

RAAP vergaderingen

Gesprek met de zusters Ursulinen van ATD 4'

wereld

(vanaf 1986) VUIST is opgericht en heeft kantoor bij de

Vrijwilegerscentrale

Diversen informatie bijeenkomsten

Commissie van bijstand en Raadsvergaderingen, Pers en Radio

1988

13 januari Werkbezoek staatsecretaris de Graaf aan de Bijlmermeer. Protestacties tegen het huidige bezuinigingsbeleid

4 februari Met de NCRV radio een intervieuw over de armoe de conferenties van de kerken

8 maart Vrouwendag

28-29 maart Weekend over minimabeleid van Commisie Orien-

teringdagen

1 april Kruizigings-actie bij minister de Graaf in de tuin bij zijn huis in Naarden.

8 april GSD voorlichtingscursus voor vriwillegers

21-24 april Congres in Mulheim namen de Disk Taakgroep uitkeringsgerechtigden

27 april Vergadering in Hoofddorp met Voorzitter

Hofstede van het CNV

5 mei Informatiestand in de Dominicuskerk

7 mei Demonstratie Amsterdam tegen Verarming/Arme kant van Nederland tegen bezuinigingen

26 mei Zwartboek aanbieding in de Bijlmermeer van diverse organisaties

27-28 mei Divosa-congres

6 juni Samen met de voedingsbond FNV verschillende rayonkantoren van de sociale dienst bezocht om de slechte dienstverlening aan te kaarten

1 juli De Bijstandsbond is betrokken geweest bij vier films over armoede van het ministerie van WVC

deze komen in 1989 op de televisie

27 juli Een groep mensen uit Keulen komt op bezoek om te kijken hoe hier het Nederlandse uitkerings stelsil eruit ziet

10 september ''Gave delen wereldwijd '' Een stand + discus sie over en met uitkeringsgerechtigen en kerken over armoede

13 september Bijstandtrekkers (gerechtigden) alsof je om een gunst komt bedelen.

20 september ILO demonstratie opzegging verdrag Melkweg-

actie ''de straf moet eraf''

5 oktober 2' Landelijke conferentie van de werkgroep De arme kant van Nederland in de Mozes en Aronkerk in Amsterdam

8 oktober Landelijke FNV demonstratie tegen het kabinets beleid

25 oktober Conferentie over schuldhulpverlening in Utrecht 8 november WAOberaad biedt Brinkman een boekje aan over kadervorming van organisaties van uitkerings-

gerechtigden

11 november Op de Erasmus-Universiteit in Rotterdam is een studiedag over armoede n.a.v. een onderzoek van vier studies.

15 november Bloemen voor opening in het nieuwe stadhuis van de sociaal raadslieden

26 november Dag over armoede in Alkmaar

6 december Actievergadering tegen de opheffing van de Werkeloze Belangen Vereniging Amsterdam

14 december Alternatieve kerstpakketten-actie in Den Haag van Amsterdam tegen Verarming voor de tweede kamerleden om op een houtje te bijten met een oude schoen en een lege doos

17 december Protest tegen de plannen van staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting. De plannen van de jaren 90 betekenen gettovorming van uitkerings- gerechtigden en minima in de grote steden

Clientenparticipatie bij DIVOSA

We hebben een plek in de Disk taakgroep

Uitkerings-gerechtigden

Minima zonder Marge werkgroep

Raad en commissie van bijstand vergaderingen, Radio en Pers

1989

januari Bijstandsbond doet mee met de Regionale Toetsings Commissie bij de Sociale Dienst

folder RTC, turks, strafkortingen, inzage dossier

31 Januari Krisis krantje CDA en VVD pakken ook de jongeren

8 maart Vrouwendag

9 maart Krantje Frontaal studenten en scholieren leveren Deetman af in postzak op Schiphol

april FNV discussie met uitkeringsgerechtigden

19 mei Landelijke actiedag tegen bezuinigingen Arme kant van Nederland

28-29 mei Divosa-congres

1 juni Manifestatie FNV en CNV in Den Haag

6 juni Actie tegen opsplitsing Sociale Dienst

12 juni Sociale Dienst actie bij het stadhuis

25 juni Vacantiekamp der armen in het Vondelpark van

Amsterdam tegen Verarming ''geen knippen maar snippen''

25 juni> ''Vacantiekamp" in het Vondelpark. Georgani seert door Amsterdam tegen Verarming

27 juni Minister de Graaf van Sociale Zaken bij een Demonstratie van de ex-scheepsbouwers in Noord

29 juni Jongeren Actie Platform houdt actie in Den Haag tijdens barbecue voor vacantie-reces kamerleden

juni JAP-actie tegen de sollicitatiepicht in

Amsterdam

juni/juli Diverse KAIROS-demonstraties, o.a. in Brussel

Veel vergaderingen Minima zonder Marge

Discussiebijeenkomst Amsterdam tegen Verarming over armoede en gezondheid

Discussiebijeenkomst Amsterdam tegen Verarming over het minimabeleid van Amsterdam en

Rotterdam

Discussiebijeenkomst van Commissie oriente ringsdagen/Strohalm over een basisinkomen en een renteloze economie

Discussiebijeenkomst Groen Links over werkgele genheid en sociale zekerheid

woonlastendag in Beverwijk

PVDA conferentie in Ede over rapport Wolffson

Stadsgesprek

augustus Klachtenlijn Sociale Dienst

Raadsvergaderingen, commissie van Bijstand vergaderingen, Pers en Radio

19 september Landelijk congres Volkshuisvestingsdebat

in de Jaarbeurs Utrecht

21 september Congres Burenoverlast in Rotterdam

1 november Themadag Divosa/Arbeidsvoorziening over arbeid. En nu?

 

1990

3 maart Proces tegen de Vara van uitzending de Kloof

Sociale Recherchedag in EDE

3 maart Dr. Verheul gaf een (promotie-onderzoek) lezing op de universiteit over fraude

8 maart Vrouwendag

3 april Voorbereidingdgesprek voor het stadsgesprek

10 april Stadsgesprekken

mei Diverse dagen over Kiezen of delen in de gezondheidszorg

19 mei Manifestatie Nederland tegen Verarming in Den Haag op het Malieveld

27-28 mei Divosa-congres

29 mei Minima zonder Marge

8 juni Landelijke studenten actie Den Haag

10 september Debat volkshuisvesting

september Ambswoning gesprek, Amsterdam tegen verarming

16 november Tribunaal, georganiseerd door Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand Utrecht

december LSK voorontwerp NABW gemaakt, samen met andere landelijke uitkeringsgerechtigden organisaties DISK-voordracht over het Zweedse model met Goran collste

Raads en Commissie van Bijstand, Pers, Radio

Vele krantenstukjes

1991

3 januari Voetballen samen met andere teams om de Gerry Wissink beker in Limburg.

27 februari Discussie in Dordrecht over de nieuwe bij- standswet

8 maart Vrouwendag

21 maart Internationale demonstratie tegen racisme

4 april Actie voor goedkoper openbaar vervoer

10 april Stadsgesprekken in de Rode Hoed

5 mei Bevrijdingsmarkt op het Rokin

16 mei Actievergadering tegen aanscherping normen kwijtscheldings-beleid

27-28 mei Divosa-congres in Arnhem "de GSD en het sociale perspectief"

3 juni& Tentoonstelling Soc. Zekerheid in Stelsilstand

geopent door onafhankelijk voorzitter Clientenraad Gerry Scharn

14 juni Onafhankelijke Clientenraad geinstalleerd door Wethouder Sociale Zaken Ada Wildekamp

juni Armoede opgelost? vergeet het maar! Landelijke dag van de werkgroep De arme kant van Nederland.

5 september Kort geding tegen programma de Kloof van de Vara

5 september Prinsjesdag-acties

13 september vakbonds-acties

23 september Picket line bij Carre, motto: ''stadspas is geen oplossing, uitkering omhoog er''

september Deelgenomen aan acties tegen verlaging van de WAO

3 oktober Handhavingsbeleid in EDE van DIVOSA

5 oktober vakbonds-acties

16 november> Picketline bij de slotdag van het Christelijk Sociaal Congres (13-16 november )in de Jacobikerk te Utrecht

Koningin Beatrix was hierbij aanwezig

Contakt met het blad Panorama over Russen die naar Nederland komen, ons intervieuw komt in de Prawda, intervieuw bij OKA-tv,

Intervieuw Zondagskrant en Radio Rijnmond, Haagse Post,

Clientenraads-vergaderingen

Infomarkt bij stadsdeel Westerpark

Vrijwillegersmarkt in de Moses en Aronkerk

Pers, Radio, Raads en Commissie van Bijstand

vergaderingen

`

1992

3 januari Gerry Wissink-beker Zaalvoetbal te Ulft

21 januari Actie openbaar vervoer tegen de hoge vervoers kosten, Amsterdam tegen verarming

7 februari Europa-debat van "kop tegen de muur"

8 maart Vrouwendag

14 maart PVDA congres

21 maart Internationale dag tegen racisme en vreemde-

lingenhaat op het Museumplein

27-28 mei Divosa-congres

18 juni Bijstandsbond aanwezig bij discussiemiddag over onderzoek de banenpool. Comite Vrouwen en de bijstand heeft een onderzoek gedaan naar de banenpool

29 juni Actie JAP armoede op de Dam (jongeren)

29 juni Barbeque actie (JAP) op het Binnenhof Den Haag

29 september Forumdebat de arme kant van Nederland 5 jaar later, evaluatie de armoede is nog steeds niet opgelost in de Mozes en Aronkerk in Amsterdam

5 november Landelijk congres in Ede van Sociale Recher- cheurs ''fraude anders bekeken''

Clientenraads-vergaderingen

Vergaderingen Provinciaal WAO Overleg N-H

Raads en Commissie van bijstand vergaderingen,

Radio en Pers

1993

8 februari > Forumdiscussie over de veranderingen in de bijstandswet door Amsterdam tegen Verarming in de Doopsgezinde kerk

8 maart Vrouwendag

Bijstandsbond blad: De bijprater

Prinsjesdag, Galgenmaal op rayonkantoor Herengracht. Het eerste exemplaar van het boekje "bijten op een houtje, en blaffen naar een ambtenaar" aangeboden aan Anke van der Vliet van de Bijstandsbond. Hier is ook een

een vidio van gemaakt. (door ambtenaren van het rayonkantoor)

Veel jongeren acties

Nationale dag, Jaar van het gezin, georganiseerd door het Comite voor het gezin

21 maart Demonstratie tegen racisme en vreemdelingenhaat op het Museumplein

24 april Landelijke meeting armoede raakt je. Start campagne voor solidariteit en gerechtigheid

mei Amsterdam tegen Verarming adopteerd Eelco Brinkman van het CDA n.a.v. de adopsie-campagne Nederland tegen verarming

27-28 mei Divosa congres

30 juli Actie van Remco Trompetter (naakt) tegen de sociale dienst van Haarlem om beleid om vrijwilligerswerk onmogelijk maken en te korten op zijn uitkering

28 september Nederland tegen verarming loopt 7 uur in Den Haag. 7 rondes lopen rond het Binnenhof, preken 7 onderwerpen: minima, wao en gezondheid,

jongeren, migranten, dak en thuislozen,

ouderen en solidariteit

25 oktober Studiedag over de veranderingen in de bijstand wet te Utrecht

24 november Conferentie Kansarm in het sociaal verzeke ringsrijk in stadhuis Amsterdam

december Kerkprotest Den Haag van de werkgroep de Arme kant van Nederland

13 december 2' Conferentie Ouderen en uitkerings- gerechtigden in beweging. in de Reehorst te Ede

Raads en Commissie van bijstand vergaderingen, Pers en Radio

Clientenraads-vergaderingen

FNV (actie) karavaan

Het blad KABAM verschijnt. Een samenwerkings verband tussen Bijstandsbond, Vrouwen en de bijstand en de Werklozen Belangen Vereniging

1994

28 januari TUssenBAlansdag campagne armoede raakt je van de werkgroep de arme kant van Nederland in Utrecht

29 januari Stadsconferentie

8 februari forum Veranderingen in de bijstand,

Amsterdam Tegen Verarming in de Doopgezinde kerk

9 februari Arbeid,identiteit en zorg in de moderne levensloop Balie

8 maart Vrouwendag

17 maart Vrouwen en de bijstand organiseert een informatiedag over hoe/en wat de sociale recherche wel en niet mag.

21 maart Internationale demonstratie tegen racisme en vreemdelingenhaat op het Museumplein

9 april Demonstratie bij de slotdag van het Christelijk Sociaal Beleid in Utrecht bij de Jacobi-kerk. Koningin Beatrix was hierbij aanwezig.

14 april Vereniging Basisinkomen organiseert een dag over Basisinkomen en sociale zekerheid

23 april De Derde Kamer in de Pauluskerk te Rotterdam

24 april Arme kant van Amsterdam conferentie

28 April Krantenartikel. Even apeldoorn opblazen heksenjacht op fraude

29 April (krant) GAK begint burgers kliklijn over steunfraude.

5 mei stand op het Rokin

9 Mei GAK-kliklijn Radio uitzending

acties rechtsbijstand tegen de forse verhogingen

27-28 mei Divosa-congres

27 juni actie KAIROS in Brussel, vele uitkerings-

gerechtigdenclubs deden mee

september Persconferentie: Het werk ligt op straat plan van Jan Schaefer

20 september Overhandiging van het boekje ''schrijf het van je af'' aan wethouder van der Aa op het stad huis

20 september Protestmuur op de Dam. Amsterdammers geven hun mening over het kabinet, het werkgelegenheids- beleid van Amsterdam, minimabeleid en dienst- verlening van de sociale dienst

18 oktober Aankondiging op de Dam van de schrijfdagen, gehouden op 18 oktober, 15 november en 13 december door Amsterdam tegen Verarming op 10

plaatsen in de stad

24 november Conferentie '' kansarm in het sociaal verzeke ringsrecht'' over blijvers in de bijstand in het Stadhuis

9 december FNV manifestatie in Den Haag, afsluiting van de ''actiekaravaan'' die 55 sociale diensten bezocht

28 December KASSA over huwelijk en scheidings-effecten van de (VARA).

Adopsiecampagne Amsterdam tegen Verarming

(Eelco Brinkman, CDA)

Internationaal Jaar van het Gezin

Clientenraads-vergaderingen

Commissie van Bijstand en Raadsvergaderingen,

Radio en Pers

Blad KABAM

1995

13 januari Symposium alleenstaanden in het recht

aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg, titel: Gelijke behandeling en de rechtspositie van alleenstaanden

18 februari Startdag arm en rijk, campagne armoede is onrecht van de werkgroep de arme kant van Nederland

februari Actie tegen de voordeurdelerskorting op het Museumplein, samen met ambtenaren van de

Sociale Dienst

maart Dag over boek Arme kant van Nederland over Deelnemen en meedelen.

8 maart Vrouwendag

20 maart Discussieprogramma bij Radio Mundo over

'' wie niet werkt zal niet eten ''

11 april Boekje afgeschreven? schrijf het van je af van Amsterdam Tegen Verarming

22 april VN, actiedag in de Arena voor een betere toekomst van vrouwen in het kader van de Wereld-vrouwen-conferentie te Beijing

13 mei Discussiedag derde kamer

18 mei Afgeschreven? openbaar debat van Amsterdam Tegen Verarming over de Algemene Bijstands Wet/Minima-beleid

19 mei Landelijke demonstratie van de werkgroep

De arme kant van Nederland

27-28 mei Divosa-congres

Diverse vergaderingen over ''het vragenboek'' bij de Sociale Verzekerings Bank samen met Nammie Brinksma van het Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand

Diverse artikelen voor "de gepakte stad" tijdschrift

Boek "niet gezwicht voor de sollicitatie- plicht"

9 juni Politiek cafe PVDA forum over sociale zekerheid

Jaar van de alleenstaanden

juni Met een klusje in 't riet. vergaderingen + boek 27 oktober Groen Links over de Nieuwe Algemene Bijstands Wet

7 december Symposium vrijwilligersdag in Amsterdam, actie hoe verplicht is vrijwilligerswerk?

11 december Congres sociaal van a tot z Erasmus- Universiteit

18 december Debat de rijke kant van nederland, de werk- groep de arme kant van Nederland

Voorlichting geven aan studenten MBO/HBO

over de bijstand, werkloosheid, e.a. op de

Sociaal Juridische dienstverlenings-opleiding

Clientenraads-vergaderingen

Raads en Commissie van Bijstandsvergaderingen, Radio, Pers, KABAM-blad

1996

1 januari Wordt de Nieuwe Algemene Bijstandswet ingevoerd. Wat gaat er veranderen?

Diverse bijeenkomsten, georganiseerd door Amsterdam Tegen Verarming

22 januari Fractie Partij van de Arbeid over de Armoe

de

22 januari Groen Links avond in de Rode Hoed over armoede

28 januari Televisie uitzending bij Jhon de Mol Production over economische eenheid

29 januari Politiek Cafe PVDA de Pijp over armoede in Nederland

31 januari Intervioew over bijzondere bijstand bij Radio Mundo

10 februari Congres PVDA in de Buitensociteit te Zwolle

24 februari Derde Kamer in Leiden

27 februari Aan Witboek ''sociaal van a tot z'' van Mensen Zonder Betaald Werk Utrecht meegewerkt

29 februari Speerpuntendag Stichting Sjakuus

8 maart Vrouwendag

7-14-21-28 Diverse informatie-bijeenkomsten in buurthuizen maart over de Nieuwe Algemene Bijstands Wet

15 maart Nederland bekent kleur in Utrecht

21 maart Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand maakt samen met o.a. de Bijstandsbond de ALARM- folder over de Nieuwe Algemene Bijstands Wet

24 maart Nederland Bekent Kleur op de Dam

25 maart Nota-overleg in de tweede kamer over armoede- nota

26 maart Vervolg nota-overleg

1 april Vervolg nota-overleg

11 april Actievergadering tegen de sollicitatie-plicht

en strafkortingen

11-18 april Diverse voorlichtingen over de Nieuwe Bijstands Wet in buurthuizen

12 april Dag over gesubsidieerde arbeid in het Marcus centrum in Utrecht

18 april Voorlichting gegeven aan Turkse en Marokkaanse vrouwen bij Stichting Mimosa

19 april Werkconferentie over Emancipatiebeleid

20 april Samen met Amsterdam tegen Verarming naar de Kerkendag

24 april Werkconferentie armoedebeleid in de Boekmanzaal

25 april Themadag Divosa over armoede in de Aristo-zaal

1 mei Groen Links over herverdeling en armoede

5 mei Stand op Rokin

14 mei Actievergadering tegen sollicitatieplicht en strafkortingen

15 mei Dag over Sociale Aktivering in de Rode Hoed georganiseert door Matrix

18 mei "Schrijf het van je af" presentatie boekje in keizersgrachtkerk

23 mei Balie de agenda van de uitsluiting

23 mei Gezondheid,armoede en schulden vergadering

in de Witte Boei

27-28 mei Divosa-congres in Leeuwarden

30 mei Koppelingswet Derde Kamer symposium

1 juni Manifestatie deelnemen en meedelen. deelpro- gramma's op het Maliveld, Kloosterkerk, en

Binnenhof

23 juni NABW vergadering in de Kargadoor in Utrecht

24 juni Melkert en Stekelenburg in de Balie

24 juni Armoede-nota in het Marcuscentrum te Utrecht

25 juni Minister Melkert in de Balie, bejaarden moeten meebetalen aan hun AOW

3 september KRO uitzending over werk-mokum (boekje)

23 september ABW/sollicitatieplicht in buurthuis Tagrijn

26 september Werkconferentie Civil Society en armoede

in stadskasteel Oudaen te Utrecht

3 oktober Sjakuus (Armoede-conferentie) in Marcuscentrum

9 oktober CDA gesprek

10 oktober Sollicitatieplicht in zaal 100 in de Staatslie denbuurt

11 oktober Armoede van vrouwen in de Hippe Hex. Politiek cafe

15 oktober Redactievergadering Sociale Verzekerings Bank over Landelijke informatiebundel bijstand

24 oktober Voorbereiding Sociale Conferentie in het

Marcuscentrum

31 oktober Eerste sociale conferentie in Zwolle

9 November Voorlichting over de Nieuwe Bijstands Wet in kraakpand Bankroet

19 november Ronde tafel gesprek in het Rosarium (Amstel park) over het beleidsplan

23 November Voorlichting over de Nieuwe Bijstands Wet in kraakpand de MOLLY

24 November Stedelijk bijeenkomst in zaal 100

Nijver dag over o.a. Wisconsin-model.

Jason Turner was hierbij.

Derde Kamer verklaring alternatieve stadspolitiek

september/ Diverse buurtbijeenkomsten over de

oktober/ solicitatieplicht

november/

4 december Sinterklaas Ronde tafelgesprek met Burgemeester Patijn + Sociale Dienst en de Clientenraad

Pakket met armoede-inhoud voor Burgemeester Patijn

8 december Vrijwilligersdag in het West Indische Huis

12 december Politiek cafe D'66 in Odeon

19 december Gesprek met de ondernemingsraad SDA

Mug stukken

persbericten over o.a. het armoedebeleid, blad hiv-vereniging, FNV blad

Clientenraads-vergaderingen

RTC vergaderingen

Pers, Radio, Raads en Commissie van bijstands

vergaderingen/aanpak sjakuus

1997

januari Witboek Mensen Zonder Betaald Werk over Decentralisatie tot rechtsgelijkheid

(Heeft Bijstandsbond aan meegewerkt)

8 maart Vrouwendag

14 april Actie bij de nederlandse bank. voor een sociaal europa

27-28 mei Divosa-congres

12-17 juni Top van Onderop, de alternative eurotop in het vrouwenhuis Amsterdam met een demo van ongeveer 50.000 mensen.

KWERK/KABAM nieuw Bijstandsbond-blad

5 september Conferentie de rijke kant van nederland in de Rode Hoed

september Schuldhulpverlenings-dag in Hilversum

30 september Jubileum 10 jaar werkgroep de arme kant van Nederland/EVA in de Mozes en Aronkerk in

Amsterdam

8 oktober Sjakuusdag in Haarlem aanpak 1997

23 oktober Overleg algemene beschouwingen in de Gemeenteraad

24 oktober Werkconferentie in Hoorn bij NPI over perspectief voor de minima

17/19 november Cursus intergrale Belangenbehartiging in Baarn 18 december Werkconferentie Respect en perspectief voor de minima in de samenleving te Harenkarspel medegeorganiseert door het Noordhollands Parti- cipatie instituut

Talloze tweede kamer dagen over diverse onderwerpen.

Diverse Hoorzittingen tweede kamer over o.a. de Nieuwe Algemene Bijstands Wet, WAO, Bijzondere Bijstand,ect.

2' Sociale conferentie

Fractie-beraden in tweede kamer, o.a. Groen Links over de NABW

Clientenraads-vergaderingen

Derde Kamer + blad

Commissie van bijstand en Raadsvergaderingen, Pers en Radio

Vele maandelijkse MUG stukjes/aanpak sjakuus

1998

2 februari BKK over politiek in Drakenburg

6 februari Het Emancipatie-bureau heeft een middag over

o.a. knelpunten GSD en kinderopvang

7 februari Dag van de lokale democratie in het stadhuis

17 februari Lijsttrekkersdebat in de Keizersgracht kerk

met panel van dekundige en ervaringsdeskundigen over armoede

28 februari Brunch met raadsleden over diverse onderwerpen

georganiseert door het in Crea

4 maart Bij het Samenwerkingsverband en andere organi saties werken aan de folder verkiezingen

8 maart Vrouwendag

14 maart Een demonstratieve dag tegen tweedeling in de zorg in Utrecht

21 maart Stand in de Beurs van Berlage bij Nederland bekend kleur

2 april Ronde tafel debat over armoede en uitsluiting

platvorm armoedebestrijding

4 april Manifestatie op de Wilhelminapier in Rotterdam

Investeren in mensen + politie debat

mei Witboek Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk "terug naar de steun" (aan meege werkt)

14-15 mei Divosa-congres

12-16 juni Demonstratie + conferentie europese marsen in Cardiff

16 juni Een schijn van zekerheid Balie

18 juni> Nijferdag over privatisering Sociale Zekerheid stelsil/Amerika + arbeidsbemiddeling

22 juni Werkdag van Equality over gender in het Tropen museum

26 juni Conferentie project Klarendal in Arnhem. Zelfkracht inplaats van armoede. Met o.a.

Pradip Prabhu en Ana Leon, Adri Duivesteijn en Herman Bode

26 juni & Eerste congres herposionering sociale zekerheid

11 juni Bij het CISO over onderwerp inkomen en zorg

voorbereiding Sociale Conferentie

30 juni Bij het CISO voorbereiding tweedeling voor de Sociale Conferentie

13 augustus Geprek met RBA baas Jo Kempen over ''Wisconsin- model'' experiment in Amsterdam Z/O inzet zuid- oost

18 augustus Nijfer-onderzoek over effectiviteitscholing werklozen-beleid

21 augustus RVU-radio intervioe met bijstandsvrouwen

augustus Artikel voor blad Solidariteit

11/12/13 Berlijn

september

14 september WIK informatie in de Rode Hoed

5 oktober Doewijzerdag Sjakuus Nieuwegein

8 oktober Aanpakdag Sjakuus Zaandam

13 oktober gesprek met Jo Kempen van Arbeidsvoorziening

14 oktober Werkgroep privatisering bij Ciso

26 oktober Kaartenactie getekend door wethouder Kohler op het stadhuis

2 november Gesprek met Paul Verhey over Privatisering inzet zuid/oost + inzet west

5 november Taakgroep niet invloedrijken (sociale conferen tie)

13 november Olympiade inkomen in Tilburg (sociale conferen tie)

15 november Conferentie gekleurde armoede in de Rode Hoed

17 november Discussie over gemeentelijk beleid in de Balie

25/26 nov. 1' Congres Sociale Zekerheid op de Erasmus- Universiteit in Rotterdam

27 november Voorbereiding Sociale Conferentie bij Forum

27 november Congres Nederlandse Vrouwen Raad in de Rai

werkgroepen over werk, vrouwen en werk, zorg, onbetaalde arbeid

3 december 3' sociale conferentie in Hotel Engels in

Rotterdam

8 december Baanloosheid en geweld tegen vrouwen (Mensen Zonder Betaald Werk/BKK)

9 december Conferentie Structuurplan

22 december Nederland in tweeen SP paradiso

Kaartenactie datum??????

Vele MUG stukjes

Smartlappenfestival

ATV vergaderingen

Vele Clientenraads-vergaderingen

Vele Europese Marsen (ander Europa) vergaderin gen

Vele sjakuus (klankbordgroep) vergaderingen op het FNV ter voor bereiding van de Sociale

Conferentie

Vergaderingen Toetsingscommissie

Raads en Commissie van bijstand vergaderingen, Radio en Pers / aanpak sjakuus

1999

12 januari Hans Achterhuis over arbeid in de Balie

14 januari Verklaring Amsterdam tegen Verklaring naar

aanleiding van de armoedeconferentie

14 januari werkvergadering in de rode hoed over verdere uitvoering armoede rapport

29 januari Conferentie gelijker + rijker in de Rode Hoed

2 februari 15 Turkse honger-staaksters bij de ATKB

Vereniging van vrouwen uit Turkije in Amsterdam

Diverse actievergaderingen tegen de koppelings wet

4 februari Praatje op de Hogeschool

9 februari Jeanne de Bruyn over arbeid, zorg en indentiteit in de Balie

23 februari SP avond in buurthuis de bonte kraai in Amster dam z/o

8 maart Vrouwendag

Amsterdam tegen Verarming en het EVA koor

13 maart Smartlappenfestival in Dordrecht met ATV

24 maart BMP conferentie den haag

19 april Arme kant conferentie in Oost

20 april Vergaderingen over de Koppelingswet bij DIDF

26 april Startdag aanpak Marcuscentrum Utrecht

27 april Dag over de nieuwe wet Wsnp en schuldsanering

in Eindhoven

18 mei Europese marsen: de welvaart is van iedereen, Vakbonds-museum

Vergadering op ATKB over witte illigalen

19 mei Manifestatie van de werkgroep De arme kant van Nederland op het Malieveld in Den Haag

20 mei Praatje houden over Sociale Aktivering bij Clientenraad Lelystad

26 mei Studiedag van het P.O.P/ N.P.I. in de Vest te Alkmaar over clientenparticipatie

27-28 mei Divosa-congres

29 mei Demonstratie + werklozen-parlement Keulen Euro marsen

2 juni Actie "Poltergeist" in Keulen bij Randstad, een verhaal over het poldermodel in Nederland, M.E. erbij-25 arrestaties

10 juni Actie dag over Armoede in Oost Muiderkerk

10 juni Folder Europese verkiezingen ism Mensen Zonder Betaald Werk

11 juni Actie zoeklicht met Autonoom-centrum in West

19 juni Informatie over belastingen in Vakbondsmuseum

25 juni Avond over o.a. Eropese marsen in het Vakbonds museum

2 juli Gesprek met o.a. wethouder Stadig, stadsdeelraad west, Autonoom centrum en Bijstandsbond over de actie Zoeklicht

16 augustus Spreekuur bij Mi oso es mi kas om de veertien dagen

2 september Politiek cafe D'66 Werklozendebat in Odeon met o.a. wethouder Kohler, Udo Kock

3 september Basisinkomen op de Universiteit

13 september Diversiteit in de Boekmanzaal over o.a. zorg en werk

14 september Bespreking Structuurnota in Felix Merites. Diverse onderwerpen in werkgroepen. Schulden,

soc.aktivering, gezondheidszorg, kinderopvang ect.

23 september Schuldhulpverlening in het Vakbondsmuseum

24 september 20 jaar AMSOSA. De Bijstandsbond heeft mee helpen oprichten.

24/25 Voor de Europe marsen (vergadering voor het september oprichten van een werklozen-parlement) in

Erfurt. (Deutsland)

26 sepember Vergadering in Straatsburg met de EAPN en

PMZW

27 september Sjakuusdag. Verbeterpunten aanbieden aan

Wethouder Kohler + s'middags naar de provincie N-H afspraak met de gedeputeerden over armoede

28 september Afspraak met drie vrouwen uit Amerika over de

armoede daar. Tevens uitnodiging voor hun March

off the Americas van 24 oktober tot 3 november

28 september Het steunpunt Vrouwen en de bijstand organiseert een studiedag met sprekers: Goud voor oud.

4 oktober Jobben of melkerts love-baby in de Balie

boekje van het wieg tot het graf privaat 1999

4 oktober We gaan een spreekuur draaien bij de tienermoe ders van Mi omi es mi cas in Amsterdam zuid/oost

7 oktober een dag van de Sociale Dienst in het vakbondsmu seum over het beter bereik/voorlichting voor clienten in het kader van armoede-bestrijding

14 oktober 4' Sociale Conferentie

15/16/17 Vergadering in het Europees Parlement van

oktober Straatsburg

21 oktober Ochtend over positieve koppeling in het Vak bondsmuseum van de Sociale Dienst

15 november Nieuw belastingstesil in de Balie

17 november Met ATV naar Inzet Zuid/oost

20 november Nieuwe balans arbeid en zorg in Felix Merites

24 november Arm en rijk in een rijke stad. Discussie in het Vakbondsmuseum

24/25 2' congres Nationaal Forum over de sociale november zekerheid op de Erasmus-Universiteit in Rotterdam

25 november In de Balie een serie avonden over ''wie zorgt er voor mij in de 21' eeuw''

2 december over waarden en zorg (wie zorgt voor mij in de 21'eeuw) balie

11 december Gesprek met Wethouder Kohler in het Vakbonds-

museum over armoede

Sjakuus-vergaderingen voor de Sociale Conferen tie

Clientenraads-vergaderingen

Smartlappenfestival

ATKB vergaderingen over illigale vrouwen

Vergaderingen Amsterdam tegen Verarming

Grote stad (FNV bondgenoten) vergaderingen

Raads en Commissie vergaderingen, Radio en Pers

Privatisering vergaderingen bij Ciso

 

2000

12 januari De kosten en baten van zorg en arbeid (wie zorgt voor mij in de 21' eeuw) balie

18 januari De staat van zorg (wie zorgt voor mij in de 21'eeuw) balie

24 januari Gesprek Melkert en Linschoten in de Balie over de WAO

2 februari Groep in Utrecht tegen de sollicitatieplicht

8 februari Samenvatting wie zorgt er voor mij in de 21' eeuw? in de Balie

16 februari Opening nieuw ondernemershuis in Amsterdam Z/O

8 maart Vrouwendag

8 maart Publiciteitscursus op het Millieucentrum

(totaal 4 avonden)

17 maart Actie ''gebakken lucht bij World-Online'' bij de Optiebeurs

20 maart Coelo-congres in Leeuwarden over de armoedeval

21 maart Bij Forum vergadering over boekje over minder-

heden

28 maart Schuldhulpverlenings-debat in de Mozes en Aaron kerk

1 april Smartlappen zingen in de Pauluskerk in Rotterdam met Amsterdam tegen verarming en EVA dienst-

bodenkoor

6 april Vergaderingen over afschaffen sollicitatieplicht

7 april Sjakuusdag over de armoedeval in Utrecht

7 april DISK-receptie omdat DISK 50 jaar bestaat

12 april Het Wisconsin-model in Helmond

14 april Feestelijke heropening Mi oso es mi kas

15/16 april Euromarsen-vergadering in Brussel

19/20 april Cursus Clientenparticipatie (LKU) met ambtenaren

in Woudschoten Zeist

27 april Sjakuusdag over evaluatie 4 sociale conferenties in Utrecht

9 mei KHV-platform/Sjakuus evaluatie 4 sociale confe renties in Utrecht

16 mei Voorbereidingsdag Beying+5 (New York) in de Anton Philps zaal in Den Haag

17 mei Voorbereidingsdag Kopenhagen+5 (Geneve) in de

Anton Philpszaal in Den Haag

25/26 mei Divosa-congres in Apeldoorn

27/28 mei Coordinatievergadering Europese Marsen in Parijs

4/13 juni New York VN-Conferentie (Peking+5) Tevens twee dagen Wisconsin (bijstandsmodel Amerika)

8 juni Armoede Conferentie in Felix Merites

9/11 juni Werklozen seminar in Brussel van de Europese Marsen

22 juni Sjakuusdag/Odysee voorbereiding in Nijmegen voor Dublin op 16 September 2000

23 juni EAPN middag over Mensenrechten in Utrecht

24 juni/ Sociale Top in Geneve (Kopenhagen+5)

1 juli

18 juli Gesprek met Ben Bugter (directeur Gak) over werkbemiddelings-buro's

11 september Debriefing Top van Geneve bij het NCDO 16 september Presentatie het Linke Boekje in de (oude) Film academie van de vrije zone. We hadden een stand. 30 september/ Coordinatie-vergadering Euromarsen in Parijs 1 oktober

2 oktober een avond over emancipatie in de Rode Hoed

9 oktober Einddebat over de (NGO) top in Geneve in Nieuws poort van het NDCO met o.a. Minister Vermeend 14 oktober Vrouwenmars in Brussel

28 oktober De vrije Zone over in de oude filmacademie

29 oktober Voorbereiding van de General Assemblee in de Vierhoek voor 2,3,4 december in Parijs

30 oktober Sjakuusmiddag bij het Binnenhof in de Nieuwe Kerk. Onderwerpen o.a. de armoedeval. Ook het EVA-koor zingt twee maal.

6 november de vijfde Sociale Conferentie in het Congres- centrum van Den Haag

10 november middag over Vrouwen en geweld. van PMZBW

16 november Manifestatie, Vrouwen laat je gelden. Deze dag is in de Doosgezinde kerk in Den Haag. Wat is veranderd na 10 jaar Tribunaal. van LSVEB

21 november PVDA-avond in Rotterdam met Ad Melkert en

Saskia Noorman-Den Uyl

22 november/ derde Nationale Forum over de Sociale Zekerheid 23 november 2000 in de Erasmus-universiteit in Rotterdam

27 november avond over nieuwe kansen-aanpak/sociale

aktivering op de GSD Herengracht

29 november nieuwe wet persoonsregistratie in de Jaarbeurs te Utrecht

2/3/4 december Werklozen-parlement in Parijs van de Europese Marsen

6 december Demonstratie in Nice-Frankrijk

Diverse vergaderingen over sollicitatie-plicht

Diverse vergaderingen ATKB over het helpen van

o.a.Illigalen en vreemdelingenrecht

Clientenraads-vergaderingen

vergaderingen Grote stad FNV bondgenoten

Regionale Toetsings Commissie

Raads en Commisie van bijstand vergaderingen

Radio en Pers

Smartlappenfestival in de Pauluskerk te Rotterdam