Informatie van de vereniging Bijstandsbond

Nieuwtjes, wetenswaardigheden en feiten over werk, uitkeringen, uitkeringsgerechtigden en over wat de Bijstandsbond doetNieuws van de Bijstandsbond


De beste wensen voor 2021 en verzoek de jaarlijkse contributie van de Bijstandsbond van 20 euro p.j. over te maken op rekeningnr NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v Bijstandsbond Amsterdam. Wij zijn een ongesubsidieerde organisatie. Meer informatie


WPI (Sociale dienst) in Amsterdam denkt na over beeldbellen met clienten in te voeren

De WPI (sociale dienst) in Amsterdam denkt erover beeldbellen in te voeren in de contacten tussen klantmanagers en clienten. Die kunnen elkaar dan niet alleen horen, maar ook zien. Argument van de WPI is, dat sommige clienten, meestal jongeren, uit zichzelf al gaan beeldbellen. Nu met de coronacrisis zijn de contacten op afspraak waarbij je bij elkaar op bezoek gaat of mensen worden opgeroepen zeer beperkt. Beeldbellen zou daar een oplossing voor zijn.

Op twitter heeft een team manager fraudebestrijding uit het zuiden des lands de volgende reactie : 'In de rest van het land gebeurt dit al. Bijzonder om te “laten melden” dat “erover wordt gedacht”. Gewoon doen wat helpt, daar kom je verder mee.'

Een reactie op facebook 'Kunnen ze meteen even rondkijken. En niet vergeten op te nemen '.


Nieuwe #premie voor bijstandsgerechtigden in Amsterdam die betaald werk verrichten met een aanvullende bijstandsuitkering.

Bijstandsgerechtigden kunnen een #bijverdienpremie van 30% van hun inkomsten uit werk krijgen tot een maximum van 215 euro per maand. Artikel over de nieuwe premie

Gaan we kapituleren voor de tweedeling op de arbeidsmarkt?

De gemeente Amsterdam neemt een reeks van maatregelen om de werkloosheid te bestrijden. De cohortaanpak, de werkbrigade, straks buurtbanen, een nieuwe bijverdienregeling met een premie van 200 euro per maand, creatie van werkgelegenheid op basis van het coalitieakkoord ‘samen sterker uit de crisis’ en nog meer maatregelen. Op het eerste gezicht lijken al deze maatregelen positief, en lijken ze werkzoekenden te helpen weer aan het werk te komen als ze werkloos worden of hun baan dreigen te verliezen. Maar wat zal ook de uitwerking zijn van de maatregelen? Bevordering tweedeling op de arbeidsmarkt


FNV start samen met coalitie petitie: de kostendelersnorm moet uit de Participatiewet

Teken de peitie! Petitie tegen de kostendelersnorm


De zorgbonus wordt niet verrekend met de bijstandsuitkering

Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden hebben recht op een bonus van € 1.000 netto, van hun werkgever of opdrachtgever. De bonus is een netto bedrag en heeft geen invloed op toeslagen (inkomensafhankelijke regelingen). Er hoeft door de klant geen belasting over betaald te worden. De zorgaanbieders krijgen van het kabinet subsidie om de bonus te bekostigen en om er belasting over af te dragen.

De bonus wordt fiscaal toegerekend aan de werkkostenregeling. In dat kader is er een vrije ruimte voor werkgevers om belastingvrij vergoedingen te verstrekken. Dat is geregeld in de Wet op de loonbelasting. De bonus is daarom een eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, lid 1 onderdeel f van de Wet op de loonbelasting.

Vergoedingen op die basis vallen onder de vrijstelling als bedoeld in artikel 31, lid 2 onder g van de Participatiewet en moeten op die grondslag buiten beschouwing worden gelaten; worden vrijgelaten dus.


vv

De Bijstandsbond is een onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen en ervaringsdeskundigen. Op ons spreekuur en bij acties halen wij lotgenoten uit de problemen. Steun ons met een kleine financiële bijdrage. lid of donateur worden

020-6898806

Wij geven adviezen voor iedereen in Nederland. Ook over UWV-kwesties

Belastingproblemen

vv

De Bijstandsbond behandelt ook belastingproblemen. Velen moeten een belastingformulier invullen. Dat kan vanaf nu ook bij de Bijstandsbond. Voor leden is de service gratis. Het lidmaatschap van de Bijstandsbond kost 20 euro per jaar. Voor niet-leden wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. Wij doen geen belastingzaken voor ZZP-ers die een boekhouding hebben. Ook zijn wij gespecialiseerd in kwijtschelding van gemeentebelastingen. Nadere toelichting....

spreekuur

vv

De Bijstandsbond heeft een inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur in Amsterdam. Vanaf 13.00 uur is een advocaat aanwezig.

Bel ons op 020-6898806

Wanneer dat noodzakelijk is, gaan wij mee naar spannende gesprekken met reintegratie-consulenten, keuringsartsen of WPI-functionarissen. U kunt vrij binnenlopen zonder een afspraak te maken. Het bezoekadres is Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam. Bereikbaar met tramlijnen 7, 17, 3 en 10. Wij nemen alle tijd voor gesprekken met u. U hoeft nooit lang op het inloopspreekuur te wachten, want er zijn voldoende medewerkers.


De Bijstandsbond is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 020-6898806 en onder 020-6181815. Deze nummers zijn bereikbaar op werkdagen van 11.00 uur tot 16.00 uur. Hebt u vragen, opmerkingen of een conflict met de uitkerende instantie dan kunt u ook een email sturen aan info@bijstandsbond.org Hebt u meer ingewikkelde spreekuurvragen dan kunt u ook een email sturen naar dit adres of naar info@vhmadvocaten.nl Ons postadres voor het sturen van brieven of andere papieren is: Bijstandsbond- Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam.

De overlevingsgids voor de minima

De Bijstandsbond heeft het initiatief genomen voor de lancering van de overlevingsgids voor de minima, een verwijssysteem voor mensen met een minimaal inkomen of geen inkomen die problemen hebben op het gebied van schulden, huisvesting, werk, belastingen, het bureaucratisch systeem, dakloosheid, privacy en huisbezoeken, etc. Website is vooral ontwikkeld voor mobiele telefoons. Maar kan ook bekeken worden op de computer en op tablets. U kunt de website vinden op overlevingsgids.net

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende